Định nghĩa dự toán theo từng giai đoạn quản lý chi phí

Dựa trên kinh nghiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có được trong những năm qua, Lê Vinh đưa ra một số khái niệm (một cách hiểu nôm na) về các loại dự toán. Cách định nghĩa hoàn toàn theo các giai đoạn quản lý chi phí trong công trình xây dựng

DN1

Dn2

 

Dự toán thiết kế: Là dự toán được lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ bản vẽ thi công, cập nhật theo đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công thời điểm hiện tại

Đặc điểm:

+ Khối lượng: Bóc tách từ hồ sơ thiết kế

+ Đơn giá: Cập nhật tại thời điểm lập dự toán

+ Người lập: Nhà thầu tư vấn thiết kế

 

Dự toán đã thẩm tra: được đơn vị tư vấn Thẩm tra rà soát,  lập lại từ Dự toán thiết kế trên cơ sở kiểm tra khối lượng trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ bản vẽ thi công (thông thường là đã được thẩm tra), đơn giá cập nhật tại thời điểm thẩm tra hoặc thời điểm lập dự toán (nếu Chủ đầu tư yêu cầu)

Tên gọi chính xác: Dự toán đã được thẩm tra

Đặc điểm:

+ Khối lượng: Rà soát trên hồ sơ thiết kế (đã được thẩm tra)

+ Đơn giá: Rà soát theo thời điểm lập dự toán và cập nhật theo thời điểm thẩm tra

+ Người lập: Đơn vị thẩm tra kiểm, Nhà thầu tư vấn thiết kế in lại hồ sơ, chuyển đơn vị thẩm tra đóng dấu

 

Dự toán phê duyệt: Là dự toán đã được Chủ đầu tư phê duyệt bằng một quyết định. Giá trị dự toán này chính là gía trị dự toán đã được thẩm tra (hoặc thẩm định nếu cần)

 

Dự toán gói thầu: Trên cơ sở dự toán đã được phê duyệt, Chủ đầu tư đưa vào kế hoạch đấu thầu để trình Người quyết định đầu tư phê duyệt. Nếu kế hoạch đấu thầu đã có trước đó, dự toán được duyệt ở trên chính là dự toán gói thầu cập nhật để làm căn cứ mời thầu.

Khi lập hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu, chào hàng…) thì tiên lượng mời thầu chính là khối lượng được lấy từ dự toán gói thầu đã được phê duyệt.

 

Dự toán dự thầu: Trên cơ sở tiên lượng mời thầu được đính kèm trong Hồ sơ mời thầu (Hồ sơ yêu cầu), Nhà thầu sẽ lập dự toán dự thầu (dự toán đề xuất)

Đặc điểm:

+ Khối lượng: Lấy theo tiên lượng Hồ sơ mời thầu

+ Đơn giá: Xây dựng trên cơ sở hợp lý, đánh giá khả năng trúng thầu, khả năng lãi lỗ khi thi công gói thầu.

+ Người lập: Nhà thầu

Dự toán thi công: Do Nhà thầu lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế đã có hoặc hồ sơ các công việc phát sinh trên hiện trường. Do vậy cũng có hai cách hiểu về Dự toán thi công:

1, Dự toán thi công: Nhà thầu lập lại, dựa trên định mức thi công thực tế và đơn giá mà nhà thầu cập nhật từ các nhà cung cấp. Dự toán này được lập nhằm so sánh với giá trị hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, từ đó kiểm soát mức lỗ lãi khi thi công công trình

2, Dự toán thi công: Nhà thầu lập trên cơ sở các khối lượng phát sinh trên hiện trường hoặc phát sinh ngoài hồ sơ thiết kế, là căn cứ để đàm phán với Chủ đầu tư về các phần phát sinh này và bổ sung vào giá trị hợp đồng đã ký kết.

Đặc điểm:

+ Khối lượng: Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

+ Đơn giá: Tại thời điểm thi công

+ Người lập: Nhà thầu

 

Dự toán bổ sung: Do Nhà thầu, Đơn vị tư vấn hoặc Chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế bổ sung ngoài thiết kế hoặc do biến động của đơn giá thị trường (nôm na cho 2 yếu tố là bổ sung khối lượng và bổ sung giá):

Đặc điểm:

+ Khối lượng: Theo hồ sơ bản vẽ thiết kế các công việc phát sinh

+ Đơn giá: Theo chế độ chính sách, đơn giá hiện tại

+ Người lập: Có thể là nhà thầu; Đơn vị tư vấn hoặc chính Chủ đầu tư (Và cũng cần được thẩm tra)

 

Dự toán điều chỉnh: Được xác định bằng Dự toán đã duyệt + Dự toán bổ sung. Đơn vị tư vấn hoặc Chủ đầu tư sẽ lập dựa trên Dự toán bổ sung và Chủ đầu tư sẽ phê duyệt điều chỉnh Dự toán công trình sau khi đã được thẩm tra theo các bước như trên.

 

Advertisements

Câu hỏi: Những biểu cần in khi lập dự toán

Câu hỏi của bạn Trọng Nghĩa gửi vào email của LV với nội dung về các phương pháp lập dự toán cũng như các biểu cần in ấn khi lập dự toán.

Nội dung của email như sau:

Trước tiên em xin cảm ơn những chia sẻ hữu ích của anh trên blog, em đang học dự toán và có một số thắc mắc mong Anh bớt chút thời gian giải thích giúp ạ

Thứ nhất: Hiện nay em biết có 2 phương pháp lập dự toán  theo (Đơn giá * Khối lượng)

1.      Lập dt theo đơn giá địa phương và bù trừ chênh lệch

–          Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh

–          Phương pháp bù trừ trục tiếp (bừ trừ bằng lương và giá nhiên liệu năng lượng tại thời điểm lập dự toán)

2.      Lập dt theo đơn giá công trình

3.      Khi chạy bảng dự toán dự thầu

Vậy cho em hỏi giá trị Gxd của 3 bảng trên có bằng nhau không ?

Thứ hai: Các bảng biểu (các sheet) cần in khi lập dự toán theo các pp trên ?

Thứ ba: Ý nghĩa, ưu nhược điểm của từng pp?

Cảm ơn anh nhiều !

 Trả lời:

Trước hết, xin cảm ơn câu hỏi khá hay của bạn, và thay vì trả lời riêng, LV sẽ post câu hỏi lên blog cá nhân để mọi người cùng tham khảo.

LV sẽ trả lời theo đúng thứ tự câu hỏi của bạn Trọng Nghĩa:

Thứ nhất: Đúng là có 2 phương pháp lập dự toán như bạn nói, bản chất của 2 phương pháp là như nhau, đều phải xác định giá trị vật liệu, nhân công, máy thi công cho thời điểm hiện tại, sau đó tính thêm các khoản chi phí khác (trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT và chi phí lán trại) theo đúng hướng dẫn trong TT 04/2010-BXD.

Còn Dự toán dự thầu là một trong các Phân loại của Dự toán (chúng ta thường nghe đến Dự toán thiết kế; Dự toán gói thầu; Dự toán dự thầu hay Dự toán thi công).

Nếu các dữ liệu nhập vào để giúp tính toán là như nhau (Bảng giá vật liệu, Chế độ chính sách tiền lương, Giá nhiên liệu, năng lượng) thì kết quả đương nhiên của cả 2 cách tính toán theo Đơn giá địa phương hay Đơn giá công trình sẽ phải bằng nhau. Tương tự giá trị Gxd và Dự thầu là như nhau.

Thứ hai: Các bảng biểu cần in khi lập dự toán theo các PP trên, LV sẽ kê theo thứ tự để bạn tham khảo. Lưu ý:

+ LV chỉ kê cho Tổng hợp chi phí xây dựng để bạn tham khảo

+ Hai phần luôn phải có là Bìa dự toán và Các căn cứ lập dự toán LV sẽ không kê sau đây.

+ Nếu dự toán có nhiều hạng mục thì ta in thêm bảng Tổng hợp giá trị các hạng mục

Phương pháp 1: Lập dự toán theo PP đơn giá địa phương:

1, Nếu dùng PP hệ số điều chỉnh, cần in:

+ Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng Tổng hợp chênh lệch vật liệu  (Trong dự toán GXD là sheet TH&CLVT XD)

+ Bảng chạy dự toán theo đơn giá địa phương (Trong dự toán GXD là sheet Dutoan XD)

2, Nếu dùng PP bù trừ trực tiếp (với nhân công và máy thi công), cần in:

+Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng Tổng hợp chênh lệch vật liệu, nhân công, máy thi công  (Trong dự toán GXD là sheet TH&CLVT)

+ Bảng Thông số (TS)

+ Bảng Tính chi phí nhân công (Trong Dự toán GXD là Sheet NC XD)

+ Bảng tính Giá ca máy điều chỉnh (Trong Dự toán GXD là Sheet GCM XD)

+ Bảng chạy dự toán theo đơn giá địa phương (Trong dự toán GXD là sheet Dutoan XD)

Phương pháp 2: Lập dự toán theo PP đơn giá công trình:

1, Nếu dùng PP hệ số điều chỉnh, cần in:

+Bảng Tổng hợp chi phí dự toán xây dựng  (Trong dự toán GXD là sheet Gxd)

+ Bảng tổng hợp Dự toán đã cập nhật theo giá công trình (Sheet Gxd)

+ Bảng chạy Đơn giá chi tiết (trong Dự toán GXD là Sheet DGCT XD)

+ Bảng giá trị vật tư (dự toán GXD là Sheet GVT XD)

+ Bảng Thông số (TS)

+ Bảng Tính chi phí nhân công (Trong Dự toán GXD là Sheet NC XD)

+ Bảng tính Giá ca máy (Trong Dự toán GXD là Sheet GCM XD)

DSC_0098

Có nhiều PP lập dự toán nhưng nếu hiểu rõ chúng ta sẽ thấy bản chất các phương pháp đều giống nhau. Ảnh: LV

Với dự toán dự thầu: Bạn phải kiểm tra mẫu yêu cầu của HSMT, thường sẽ phải in các biểu sau đây

Biểu bắt buộc: Bảng tổng hợp giá dự thầu (gồm các hạng mục)

Trong các hạng mục:

Biểu 1: Tổng chi tiết giá dự thầu (Tham khảo Sheet DTDT trong Dự toán GXD)

Biểu 2: Phân tích đơn giá dự thầu (Tham khảo Sheet DGCT trong Dự toán GXD)

Biểu 3: Bảng tính đơn giá vật liệu trong Dự toán dự thầu (Tham khảo Sheet VLHT hoặc GVT trong Dự toán GXD)

Với dự toán dự thầu cũng có 2 cách lập như trong dự toán, tuy nhiên ta không cần in ấn hết như trên do mẫu đã quy định, hơn nữa khi chấm thầu người ta sẽ kiểm tra file gửi kèm của Nhà thầu.

Thứ ba: Ưu nhược điểm của từng phương pháp

Các phương pháp có kết quả như nhau, với PP đơn giá địa phương ở miền Bắc hay áp dụng thì nó thành tiền lệ, cũng do các phần mềm dự toán truyền thống (Acitt, G8…) vẫn hay áp dụng cách này. Ưu điểm của các này là rất nhanh nếu đủ các dữ liệu như Đơn giá địa phương và các văn bản điều chỉnh hệ số dự toán. Tuy nhiên nếu không đủ các dữ liệu được địa phương công bố hoặc ban hành thì việc tính toán trở nên khó khăn.

Với PP lập đơn giá dự toán công trình, ta hình dung công trình ở đâu tính toán ở đó, và ta chỉ cần nắm được giá vật liệu, nhiên liệu năng lượng cũng như chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp ở khu vực đó thì sẽ giúp tính toán nhanh chóng. Ở Miền Nam các phần mềm hướng theo cách này, và nó cũng trở thành tiền lệ.

Với Dự toán dự thầu, chúng ta bắt buộc phải tuân theo hồ sơ Mời thầu hoặc Yêu cầu, do vậy không có sự lựa chọn mà chúng ta phải làm theo mẫu. Tuy nhiên cũng phải lưu ý, với Dự toán dự thầu cũng có 2 cách lập như đã nêu ở trên.

Câu hỏi và trả lời về Lập dự toán dự thầu (Khối lượng thừa thiếu, Chi phí máy thi công)

Bạn Thùy Liên có câu hỏi hay gửi vào mail, mình đăng lên đây để các bạn cùng tham khảo và comment nếu có những ý kiến khác giải thích giúp bạn ấy nhé!

Em chào thầy ạ, thầy ơi, thầy cho em hỏi một vài vấn đề về đấu thầu với ạ:

1. Khi lập hồ sơ dự thầu, bên nhà thầu phát hiện khối lượng mời thầu trong bảng tiên lượng có sai khác thừa (thiếu) so với thiết kế, thì việc xử lý khối lượng sai khác này sẽ được xử lý ở giai đoạn nào trong quá trình đấu thầu sau ạ: làm rõ hồ sơ mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu hay trong quá trình thương thảo ạ? và với trường hợp khối lượng mời thầu nhiều hơn so thiết kế thì cách xử lý như thế nào ạ?

Trả lời: Trong Bảng dữ liệu đấu thầu của Hồ sơ mời thầu bao giờ cũng quy định rõ về khối lượng thừa thiếu, thường là thế này Phần giá trị Nhà thầu tính trên khối lượng thừa/thiếu so với HSMT được bên mời thầu xem xét trong quá trình thương thảo Hợp đồng (nếu Nhà thầu trúng thầu). Nếu nhà thầu không có ý kiến gì về tiên lượng mời thầu thì được hiểu là nhà thầu đã công nhận tiên lượng mời thầu.”

Trường hợp phát hiện có những sai sót khối lượng lớn hoặc nhầm lẫn về đơn vị tính, nhà thầu cần có văn bản gửi Bên mời thầu đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên việc này phải triển khai trước 10 ngày trước khi đóng thầu để Bên mời thầu có thời gian xử lý theo Quy định tại Điều 33, 34 của Luật Đấu thầu. Nếu không đủ 10 ngày thì cứ chào thầu theo đúng tiên lượng, phần khối lượng sai sót đó coi như khối lượng thừa thiếu và thực hiện đúng như quy định ở trên.

Như vậy tóm lại câu hỏi của bạn sẽ được trả lời như sau: Sẽ xử lý ở hai giai doạn Làm rõ HSMT và Thương thảo hợp đồng

Ảnh

Tính toán khối lượng trước khi đưa qua quyết định chào thầu là điều rất quan trọng. Ảnh: Lê Vinh

2. Khi lập đơn giá dự thầu, ta lập bảng giá ca máy, nếu giả sử 1 loại máy nào đó đã hết thời gian khấu hao thì khi đó tính giá ca máy như thế nào ạ?

Trả lời:

Trước hết phải hiểu thế này: Máy mà nhà thầu đưa vào thi công phải đảm bảo các quy định về an toàn khi thi công, tức cần phải có giầy tờ kiểm định, các khoản bảo hiểm kèm theo…. Như vậy khi chào thầu mà tự nhận đưa máy hết khấu hao vào thi công là điều không nên, ví có thể đó là một điểm trừ khi chấm bước kỹ thuật.

Trên thực tế muốn tính giá ca máy khi máy hết khấu hao, bạn hãy xác định nguyên giá đó bằng bao nhiêu (chính là giá thị trường được định giá với máy đó, tại thời điểm đó, lưu ý bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển và lắp đặt trước khi thi công – Hãy tham khảo định nghĩa nguyên giá trong Thông tư 06/2010).

Tuy nhiên khi chào thầu, để đơn giản, hãy tính một tỷ lệ % so với nguyên giá máy mới được ban hành trong TT06/2010. Ví dụ một ô tô chở đất có nguyên giá mới 1 tỷ, bạn có thể bỏ thầu với nguyên giá 40% = 400 triệu chẳng hạn.

3. E thấy khi lập giá dự thầu, có đề cập tới yếu tố dự phòng cho rủi ro và trượt giá, vậy nhưng e thấy các công ty không hay tính tới yếu tố đó ạ, tại sao lại như vậy ạ?

Trả lời : Nếu em đang bàn tới dự thầu với gói thầu trọn gói, nếu nói các công ty không tính tới yếu tố trượt giá là không đúng. Việc chào thầu với các gói thầu này đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng khối lượng và cân nhắc kỹ ở đơn giá, phải dự phòng vào trong giá vật liệu, nhân công, máy thi công các yếu tố trượt giá để đảm bảo việc thi công là có lãi.

Chia sẻ về Lập đơn giá dự thầu theo Đơn giá tổng hợp

Ảnh

Sắp đi ngủ, lại nhớ ra một chuyện hay hay về đơn giá dự thầu tổng hợp, chia sẻ một chút, hy vọng hữu ích cho các bạn. Chuyện là năm 2007, công ty A có tham gia một gói thầu của DA thoát nước mưa và nước thải của 1 tỉnh ở phía Bắc. DA được tài trợ bởi nguồn vốn ngân hàng tái thiết Đức KFW. Gói thầu yêu cầu chào theo đơn giá Tổng hợp và Trọn gói, đồng tiền chào thầu và ký hợp đồng là EURO (1ER lúc đó = 20k VNĐ). Chủ nhiệm phụ trách lập gói thầu đó kể lại “Tất cả bị sai lệch rất nhiều so với thực tế, Ví dụ 1 cái Hố ga,  đã gọi một kỹ sư có kinh nghiệm thi công hạ tầng lên lập biện pháp thi công và lập tiên lượng kê đủ các bước từ đào đất, làm bê tông đáy, bê tông thành, xây, trát, nắp bể vv…bóc tách kỹ càng, cẩn thận. Chào thầu Hố ga đó 1500EURO, và dự kiến chỉ cần thi công với giá thành 1.100EURO (tha hồ lãi). Tuy nhiên, khi vào thi công thực tế không hề đơn giản, thứ nhất hố ga này rất to và sâu chứ không như hố ga hay thi công trong khu đô thị (bằng 1 phòng căn hộ chung cư, vì hệ thống thoát nước thải tiêu chuẩn quốc tế, ô tô có thể chạy trong hệ thống cống hộp đó cơ mà). Khi thi công không thể đào đất như thông thường mà phải ép cừ để đào. Hơn nữa, vùng đất này là vùng trũng nên phải bơm nước ngầm liên tục, còn phải làm thêm thang lên xuống cho công nhân thi công vì hố ga sâu gần 3m vv…Với những công việc phát sinh cộng với việc tư vấn giám sát của Tây yêu cầu khắt khe về biện pháp thi công và an toàn lao động, an toàn giao thông  (biện pháp che chắn) nên hố ga đó thực tế đã phải thi công với giá 2000EURO (dù EURO lên giá nhưng vẫn Lỗ nặng)” Không chỉ hố ga mà còn nhiều hạng mục tương tự bị như thế. Giá trị gói thầu 1.000.000 EURO nhưng đã phải bỏ hơn 1.300.000 EURO mới thi công xong. Vậy kinh nghiệm rút ra là gì:

1, Phải tìm hiểu kỹ nơi thi công gói thầu, tìm hiểu rõ về địa lý, địa hình, thời tiết, văn hóa dân bản địa, thị trường cung cấp vật liệu…

2, Phải lường trước mọi tình huống có thể xảy ra khi thi công sau này để có hướng dự trù hợp lý. Đặc biệt là các gói thầu có quy mô lớn và hạng mục công việc có công nghệ hay thiết kế mới lạ.

3, Với gói thầu trọn gói, cần tính toán chi phí có thể làm được trong thời gian thi công chứ không phải thời điểm dự thầu. Cần để ý tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, khả năng đảm bảo tiến độ để tránh  bị trượt giá. Nếu có thể nên đàm phán kỹ trong hợp đồng về các điều khoản chậm tiến độ khách quan và chủ quan.

4, Với gói thầu được tài trợ bởi tổ chức nước ngoài, đừng mong hy vọng họ nhẹ tay trong công tác giám sát và quản lý chi phí.

….

MỘT BÀI TẬP HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC LẬP DỰ TOÁN CHO TIÊN LƯỢNG CÔNG VIỆC TỔNG HỢP

1, File hướng dẫn: Xem hoặc tải tại đây

2, File excel bài tập: Xem hoặc tải tại đây

Một số câu hỏi liên quan đến đấu thầu, xử lý hồ sơ dự thầu …

Một số bạn có tên Phương Hằng, Khánh Nguyên có gửi cho Lê Vinh một số câu hỏi như sau, xin được đăng tải lên đây để mọi người có thể cùng tham khảo. Câu trả lời mang tính chủ quan trong tầm hiểu biết của LV, chỉ khuyến khích các bạn tham khảo và có thể cùng thảo luận!

Câu hỏi 1: Có một hồ sơ mời thầu chào thầu 2 công tác cừ như sau:

1. Đóng cọc ván thép : 69,78 (100m)

2. Sản xuất cừ : 34,438 (tấn)

Biết cừ là cừ IV, gồm 2 loại là 7m và 8m. Chiều sâu đóng cừ từ 3,6~4,1m. Chu vi tường cừ là 581m

Em muốn hỏi: KL cừ như vậy tính chuẩn chưa, vì em thấy khối lượng sản xuất cừ có vẻ hơi ít? có việc gì phải lưu ý với công tác cừ như trên hay không? Liệu cách tính sản xuất cừ sẽ như thế nào? Tính thuê cừ liệu có ổn không?

LV có câu trả lời như sau:

1, Việc bóc tách để tính lại KL thừa thiếu là việc của em nhé

Anh thử gợi ý thế này xem đúng ko:

Chu vi tường cừ: 581m=> Số thanh cừ phải đóng: 581/0,4 = 1453 cọc cừ

Chiều sâu phải đóng, giả sử 8m=> KL cừ: 1453*8= 11.624m cừ

Lưu ý: Ép cừ ko ép hết chu vi đâu nhé, phải trừ lối lên xuống cho ô tô chở đất và máy đào lên xuống nhé! Do vậy có khi em tính chưa chuẩn

2, Có công tác đóng nhớ còn phải có công tác nhổ cừ nữa nhé, với công tác cừ em chỉ nêu 2 đầu việc đó là chưa đủ

3, Về sản xuất cừ:

Về KL cừ theo tiên lượng anh đoán là KL người ta đã tính đến khấu hao, tức 34,38 tấn đó là KL cừ đã được tính theo công thức khấu hao

Thử tính theo cảm tính của mình có đúng ko nhé: Giả sử cừ nằm trong đất 2,5 tháng:

KL cừ = 6978*76*(1,17%*2,5+3,5%)=34,3 tấn (76 là trọng lượng riêng của cừ trên 1m nhé, công thức này được xác định theo quy định của ĐM 1776)

Và như vậy em chỉ cần tính hao phí tiền SX cừ:

Hao phí tiền mua và sx cừ:  34,3*23,3 triệu = 799 triệu

3.b- Tính theo giá thuê (chắc chắn có lợi hơn)

= 6978m*1,700 đ/m.ng.đ*2,5*30 ng.đ= 890 triệu

Tuy nhiên: Ở đây người ta muốn nhà thầu chào theo kiểu mua cừ, tính khấu hao nên đã để tiên lượng là SX cừ.

Thi công ép cừ còn nhiều công tác đính kèm như hệ thống chống cừ, thang lên xuống, quan trắc chuyển vị vv… nên cần chào thầu cho phù hợp, nếu không sẽ còn tính thiếu nhiều khoản chi phí. Ảnh: T.Tuấn

Câu hỏi 2: Bên mời thầu chào công tác

Bơm nước tạo mặt bằng thi công là 19,09 ca, không có khối lượng nước cần bơm

Vậy tính công tác này như thế nào ạ?

Trả lời: Đây là khi lập dự toán, họ coi công tác bơm nước là công tác TT theo giá ca máy. Khi chào thầu em làm thế này:

Mã hiệu: TT hoặc CM.190.GCMHN (Ví dụ máy có số thứ tự 190 trong Bảng GCM HN là 1 cái máy bơm có công suất xx gì đó)

Sau đó cứ lắp giá ca máy theo Bảng giá ca máy HN vào là ok thôi!

Câu hỏi 3: Hồ sơ thầu có tiên lượng vận chuyển đi 20km

Em có đọc bài hướng dẫn của anh trên Gxd có nói phần hệ số bù nhưng em chưa hiểu lắm. 

1. Một chị chỗ em tính như thế này: khối lượng chào thầu là 4221(100m3)

    Khôi lượng vận chuyển <1km là 4221

    Khôi lượng vận chuyển <=7km là 4221*6=25326

    Khôi lượng vận chuyển >7km là 4221*(20-7)=84420

 Như vậy co đúng ko ạ?

2. Em xem trong một số dự toán thì các công tác vận chuyển này khối lượng vẫn giữ nguyên ở cả 3 mức <1km, <=7km và >7km

Vậy tính thế nào mới là đúng ạ?

Lê Vinh trả lời bạn như sau:

Nhân số cự ly vận chuyển vào khối lượng như chị kia là sai em à, vì bản chất khối lượng không tăng theo cự ly vận chuyển

Em chỉ được nhân vào định mức (hoặc đơn giá thôi)

Với cung đường vận chuyển như trên, em tham khảo quy định công thức tính tại thuyết minh chương II -Công tác đất- ĐM 1776, với cự ly L>7km:

ĐM vận chuyển = Đm1 + Đm4 *6+Đm *(L-7)

Với 20km = 1+ 6 + 13, những con số 6 và 13 được nhân với đơn giá tương ứng.

Câu hỏi 4: Dự toán gói thầu tính ra một lượng lớn ca máy ủi có công suất 108CV. Vậy trong hồ sơ mời thầu có cần yêu cầu rõ ràng nhà thầu có bao nhiêu máy đào công suất 108CV không anh? Việc quy định này nhằm mục đích gì?

            Giả sử hồ sơ thầu quy định nhà thầu phải có 6 máy ủi công suất 108CV, tuy nhiên khi chào thầu nhà thầu lại chào có 9 máy ủi 75CV. Vậy có chấp nhận được không?

LV trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc dự toán tính ra công suất 108CV cũng chỉ là tạm tính, thực tế thi công sẽ do biện pháp nhà thầu và quy mô gói thầu, điều kiện thi công gói thầu quyết định. Do vậy khi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nên quy định mở: Ví dụ nhà thầu phải có tối thiểu 5 máy ủi 108CV hoặc 8 máy ủi 75CV chẳng hạn. Việc quy định như vậy nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự (ở đây là năng lực về thiết bị thi công). Ví dụ nhà thầu A chuyên thi công về các công trình dân dụng, họ ít có máy ủi, vậy muốn đáp ứng yêu cầu gói thầu họ phải đi thuê (ký HĐ nguyên tắc để bổ sung vào HS dự thầu).

Ở câu hỏi về việc yêu cầu máy ủi công suất 108CV nhưng nhà thầu chào máy ủi 75CV, phải xem đây có phải là yêu cầu tiên quyết ko đã. Nếu là tiên quyết thì đương nhiên nhà thầu sẽ bị loại, tuy nhiên thường đây ko thể là điều kiện tiên quyết, do vậy việc chấm điểm trong đánh giá kỹ thuật của nhà thầu này sẽ bị thấp hơn mà thôi.

Câu hỏi 5:  Khi chào thầu và trúng thầu, đơn giá nhà thầu là chào máy đào có dung tích gầu 1,25m3. Tuy nhiên khi thi công nhà thầu dùng máy đào 0,8m3, vậy sẽ thanh toán cho nhà thầu theo đơn giá 0,8m3 hay 1,25mm3. Câu hỏi tương tự với các thiết bị thi công khác?

Thi công có thể khác với biện pháp đã chào thầu nhưng cần được sự đồng ý của Tư vấn giám sát cũng như Chủ đầu tư và quan trọng là đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: T.Tuấn

LV trả lời bạn như sau: Việc thi công trong thực tế có thể khác với biện pháp thi công mà nhà thầu đã chào, và việc này sẽ được sự chấp nhận của Tư vấn giám sát cũng như Chủ đầu tư, miễn sao hạng mục công việc đó vẫn đảm bảo chất lượng và được nghiệm thu. Còn việc thanh toán, theo mình sẽ xử lý tùy theo hình thức đơn giá hợp đồng, cụ thể:

–         Với đơn giá cố định và đơn giá trọn gói: Vẫn thanh toán theo đơn giá đã chào thầu mà không quan tâm nhà thầu dùng máy loại nào và công suất bao nhiêu.

–         Với đơn giá điều chỉnh: Thanh toán theo thực tế nghiệm thu, tức trường hợp trên phải thanh toán theo máy có công suất 0,8m3, tuy nhiên trong trường hợp thấy đơn giá theo máy thi công thực tế cao hơn do việc thay đổi loại máy, Chủ đầu tư có thể xử lý bằng cách cho thanh toán theo đơn giá đã chào thầu.